ACTUALITZACIÓ (4/11/22): Oberta la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mig de cultura i festes i constitució d'una borsa de treball

Divendres, 4 de novembre de 2022

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral fix d’un/a tècnic/a mitjà/ana (A2) a través del procediment de concurs oposició, per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de cultura i festes, i la formació d’un borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals

ACTUALITZACIÓ 20/10/22 a l'enllaç: Acta 1 del tribunal qualificador del procés selectiu de tècnic de cultura

________________________________________________

ACTUALITZACIÓ 20/10/22 a l'enllaç: Decret d'admesos i exclosos definitiu pel procés selectiu d'un/a tècnic/a de cultura

________________________________________________

ACTUALITZACIÓ 14/10/22 a l'enllaç: Decret d'admesos i exclosos provisional del procés de selecció del tècnic/a mig de cultura i festes

________________________________________________

L’objecte de les presents bases és regular la convocatòria de selecció pel procediment de concurs oposició d’una plaça de laboral fix, tècnic mitjà (A2) per la provisió del lloc de treball de tècnic/a de cultura i festes, d’acord amb l’Oferta Pública d’ocupació 2022, aprovada en data de 28 de juny de 2022.

Les dades bàsiques del lloc de treball a proveir són les següents:

  • Denominació: Tècnic de cultura i festes

  • Règim jurídic: laboral fix

  • Sistema selectiu: concurs-oposició

  • Grups de classificació: A2 CD 17

FUNCIONS
Les funcions principals del lloc de treball són les següents:
1. Definir, gestionar i avaluar les accions i els programes vinculats al suport a la creació cultural.
2. Definir, gestionar i avaluar projectes socioculturals de producció interna i externa.
3. Gestionar, programar i supervisar els tallers i les activitats culturals dins de l’àmbit de promoció de la formació cultural.
4. Promoure i dinamitzar la participació activa de la ciutadania i de les entitats en la gestió dels equipaments culturals.
5. Elaborar i signar informes tècnics (contractació, subvencions, projectes i pressupostos) de l’àmbit.
6. Cercar subvencions i ajuts concedits per altres administracions i entitats per al desenvolupament i sostenibilitat dels projectes de l’àmbit.
7. Fer la supervisió i el control de la contractació de serveis externs.
8. La gestió, programació i supervisió, si s’escau, de les festes populars del municipi de Gelida.
9. Participar en les actuacions vinculades a la programació d’arts escèniques i visuals del municipi de Gelida.
10. Donar suport en la gestió de la cessió d’espais, equipaments i material de titularitat municipal.
11. Qualsevol altre funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.
L’especial configuració d’aquest lloc de treball implica que la jornada de treball podrà ser distribuïda de dilluns a diumenge, en horari de matí, tarda o nit, en funció de la programació d’activitats que derivin de les Regidories de Cultura i Festes de l’AjuntamentSOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en les corresponents proves de selecció, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases, es dirigiran a la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Gelida, i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament, o en algun dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

A la instància s'hi adjuntaran:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat, del document equivalent dels països de la Unió Europea, o del permís de residència i treball en el cas d’estrangers extracomunitaris.
b) Declaració responsable de no tenir antecedents per delictes sexuals.
c) Currículum vitae.
d) Certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals. No seran objecte de valoració aquells mèrits al·legats que no estiguin degudament acreditats.
e) Informe de vida laboral.

Consulta les bases a l'enllaç: BASES CULTURA

Darrera actualització: 4.11.2022 | 09:37