Actualització 15/09/2021: Oberta la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de cultura i formació de borsa de treball

Dimecres, 15 de setembre de 2021 a les 00:00

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció pel procediment de concurs oposició d’una plaça laboral en règim temporal, tècnic A2-17, vacant a la plantilla de la Corporació.

Actualització 15/09/2021: Acta 2. Resultat proves selecció tècnic/a de cultura

Consulta-ho a : Llista definitiva
________________________________________________

Actualització 13/09/2021: Acta 1. Resultat proves teòriques per a la selecció d'una plaça de tècnic de cultura

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos
________________________________________________

Actualització 27/08/2021: Llistat d'admesos i exclosos definitiu a les proves selectives d'un tècnic/a de cultura

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos
________________________________________________

Actualització 11/08/2021: Llistat provisional convocatòria de la contractació temporal d'un/a tècnic/a de cultura

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos provisionals
________________________________________________

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Les dades bàsiques del lloc a proveir són les següents:
- Denominació: Tècnic mig de cultura
- Règim jurídic: Laboral temporal fins a 31 de desembre de 2021.
- Sistema selectiu: concurs oposició.
- Jornada : 37’5 hores setmanals. La especial configuració d’aquest lloc de treball implica que la jornada de treball podrà ser distribuïda de dilluns a diumenge, en horari de mati, tarda o nit, en funció de la programació d’activitats que derivin de la Regidoria de Cultura i Festes.

FUNCIONS
Les funcions principals del lloc de treball són les següents:
- Realitzar el seguiment i control del desenvolupament de les actuacions en l’àmbit cultural del municipi, per l’avaluació dels impactes i els resultats.
- Dissenyar i planificar les actuacions i procediments en matèria de cultura i festes de l’Ajuntament.
- Responsabilitzar-se de l’execució i coordinació tècnica dels projectes i actuacions que li siguin específicament assignats.
- Programar el calendari d’actes culturals i festius del municipi i coordinar les activitats derivades del mateix.
- Gestionar l’agenda, trobades, reunions i actes de la Regidoria de cultura i de la Regidoria de Festes.
- Atenció telefònica i presencial al ciutadà quan sigui necessari.-Donar suport a les entitats del municipi, d’acord amb les directrius i instruccions de les Regidories de Cultura i Festes.
- Preparar la publicitat dels actes que li siguin encomanats.
- Tramitar els expedients que li siguin assignats. Iniciar la tramitació i fer-ne seguiment de les propostes de despesa del seu àmbit d’actuació, així com el control pressupostari assignat a cadascuna.
- Supervisar els materials de comunicació de les activitats culturals i festives.
- Redactar aquells documents necessaris dins de l’àmbit de la seva actuació per tal de fer possible la seva tramitació des de la secretaria i la intervenció municipals.
-Realitzar totes les tasques de caràcter administratiu derivades de les tasques que se li assignin.
-Col·laborar en la tramitació d’expedients d’elaboració d’ordenances, recursos, reglaments, etc.
-Analitzar i determinar les possibles necessitats dins el sector de la cultura al municipi, programant les accions que es determini realitzar.
-Validar i en el seu cas signar les factures d’aquells expedients que tingui assignats.-Tramitar aquells pressupostos seguint les indicacions de les regidories responsables.
-Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i reserva de les dades que conegui pel desenvolupament de la seva tasca.
I , en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS
Les persones interessades a participar en la convocatòria, han de complir els requisits següents:
-Tenir complerts 18 anys d’edat.
-Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
-No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
-No patir cap malaltia o limitació física que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
-Tenir els requisits mínims específics del lloc de treball pel qual s’opta.
-El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés selectiu, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a l’inici de la contractació laboral.
-Estar en possessió d’una titulació universitària (diplomatura, grau o titulació equivalent) en els àmbits següents: arts, humanitats i ciències socials.
-Nivell C de català.-Coneixement d’eines informàtiques.
-Estar en possessió de la certificació negativa del registre de delinqüents sexuals.
Les persones que no acreditin la corresponent titulació del nivell de català per a la plaça que optin, realitzaran una prova de nivell. La data, hora i lloc de realització de la mateixa serà anunciada oportunament.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en les corresponents proves de selecció, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases, es dirigiran a la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Gelida, i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament, o en algun dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
-Fotocòpia DNI/ NIE**
-Acreditació de la titulació requerida per al lloc de treball
-Currículum Vitae actualitzat amb fotografia
-Fotocòpia dels títols que acreditin la seva experiència formativa**. No es valorarà cap mèrit que no es trobi degudament acreditat.
-Acreditació del nivell de suficiència de català (nivell C)
-Certificat negatiu del registre central de delictes sexuals.

Consulta les bases a l'enllaç: BASES CULTURA

Darrera actualització: 15.09.2021 | 14:32