Actualització 08/09/2021: Obert el procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de conserge porter al CEIP Montcau

Dimecres, 8 de de setembre de 2021 a les 00:00

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de conserge porter al CEIP Montcau, enquadrada a l’escala d’administració especial, categoria conserge-porter, grup Agrupacions professionals, complement de destí 10, dotada amb les retribucions previstes a la plantilla de la Corporació vacant per jubilació del titular.

Actualització 08/09/2021: Acta 2. Resultat prova pràctica, mèrits i qualificació final

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos

________________________________________________

Actualització 06/09/2021: Acta 1. Resultat de les proves teòriques per proveir una plaça de conserge porter al CEIP Montcau

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos

________________________________________________

Actualització 27/08/2021: Llistat d'admesos i exclosos definitiu pel procés de selecció d'un conserge al CEIP Montcau

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos

________________________________________________

Actualització 12/08/2021: Llistat admesos i exclosos provisional al procés selectiu per a la provisió d'un conserge-porter pel CEIP Montcau

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos provisionals

________________________________________________

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini és fins a l'11 d'agost inclòs. 

Les dades bàsiques del lloc a proveir són les següents:
- Denominació: Conserge porter
- Règim jurídic: Funcionari interí
- Sistema selectiu: concurs oposició.
- Jornada: 37’5 hores setmanals.

FUNCIONS
Les funcions principals del lloc de treball són les següents:
a) Funcions derivades de la vigilància i custòdia de l’edifici
1. Tenir cura de la vigilància general del centre i del control de les persones alienes del mateix que poguessin entrar-hi, vetllant que no es pertorbi l’ordre i informant la Direcció de qualsevol situació anormal que observi a fi que aquesta pugui adoptar les mesures pertinents.
2. Atendre les persones que vulguin visitar al personal docent del centre, facilitant-los aquella informació que sol·licitin respecte al centre i que hagi estat autoritzat a donar tant per la direcció del centre com per l’Ajuntament.
3. Vigilar i custodiar les instal·lacions de comptadors i motors, així com les d’entrada o emmagatzemant d’energia elèctrica, aigua i combustible, mantenint les dependències sempre tancades i no permetent-hi l’entrada de persones no autoritzades per raó de les seves funcions.
4. Controlar i vetllar pel manteniment dels comptadors, aparells i motors connectats a la xarxa d’aigua, combustible o electricitat del centre, abstenint-se de manipulacions que impliquin risc i advertint a la Direcció del centre i a l’Ajuntament de les deficiències i insuficiències que pogués observar.
5. Obrir les portes a l'inici de la jornada escolar. Utilitzar els mecanismes indicats (timbres, etc.) a l’hora d’indicar l’entrada i sortida. Vetllar que a l’acabament de la jornada les portes, finestres i persianes siguin convenientment tancades, així com les connexions de les instal·lacions d’aigua, combustible i electricitat, sempre que sigui possible amb relació a l’ús que es faci dels equipaments.
6. Tenir custòdia de les claus de l’edifici escolar que li siguin confiades i facilitar còpia a l’ajuntament sempre que es produeixi alguna variació.
7. Encendre, apagar i vigilar la instal·lació de la calefacció i la llum d’acord amb les instruccions rebudes de la Direcció del centre i de l’Ajuntament.
8. Controlar a intervals regulars i sobretot després dels esbarjos les instal·lacions d’aigua del centre, com ara aixetes, descàrregues d’inodors, urinaris i reposar el material auxiliar necessari com ara paper, sabó, tovalloles, etc., d’acord amb les instruccions rebudes per la Direcció del centre o de l’Ajuntament.
9. Amb relació a la vigilància de l’accés al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida dels alumnes se seguirà la normativa del centre i les instruccions relatives a cada edat. En cap cas no serà exigible al personal de consergeria la tutela i responsabilitat sobre els alumnes.

b) Funcions derivades del manteniment dels edificis escolars
1. Efectuar petites reparacions de manteniment i conservació en els edificis.: electricitat/lampisteria/ construcció.
2. Inspeccionar i mantenir netes les boques dels col·lectors, embornals, canals de la pluja a les terrasses i patis, revisant-los periòdicament i molt especialment en els dies de pluja.
3. Encarregar-se de la neteja i conservació de patis, zones d’esbarjo, sorrals, zones esportives i altres espais oberts de l’edifici. Aquesta funció inclou el buidatge de les papereres del recinte educatiu, com a mínim una vegada per setmana.
4. Efectuar la conservació ordinària dels arbres i espais verds o enjardinats, d’acord amb els serveis tècnics municipals o empresa encarregada del manteniment municipal.
5. Mantenir en bon estat de conservació i en condicions de ser utilitzades en qualsevol moment aquelles eines i materials que li hagin estat lliurats per a l’exercici de les seves funcions.
6. Disposar habitualment a mà d’aquells recanvis i complements necessaris per efectuar reparacions normals, per la qual cosa l’Ajuntament facilitarà els recursos necessaris.
7. Complir les instruccions de la Direcció del centre relatives a neteja quan per qualsevol circumstància excepcional fos necessària una neteja immediata durant l’horari escolar.
8. Contribuir a mantenir l'ordre i neteja dels espais i materials tant del seu lloc propi (consergeria) com els comuns. I , en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS
Les persones interessades a participar en la convocatòria, han de complir els requisits següents:
- Tenir complerts setze anys
- Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
- No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. - No patir cap malaltia o limitació física que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
- Tenir els requisits mínims específics del lloc de treball pel qual s’opta.
- El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés selectiu, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a l’inici de la contractació laboral.
- Estar en possessió del certificat d’escolaritat, d’estudis primaris o algun altre equivalent o superior. En el cas de títols equivalents o d’altres països de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol d’acord amb la normativa sobre aquesta matèria.
- Nivell A2 de català.
- Estar en possessió de la certificació negativa del registre de delinqüents sexuals. Les persones que no acreditin la corresponent titulació del nivell de català per a la plaça que optin, realitzaran una prova de nivell. La data, hora i lloc de realització de la mateixa serà anunciada oportunament.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en les corresponents proves de selecció, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases, es dirigiran a la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Gelida, i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament, o en algun dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
-Fotocòpia DNI/ NIE**
-Acreditació de la titulació requerida per al lloc de treball
-Currículum Vitae actualitzat amb fotografia
-Fotocòpia dels títols que acreditin la seva experiència formativa**. No es valorarà cap mèrit que no es trobi degudament acreditat.
-Acreditació del nivell de suficiència de català (nivell A2)
-Certificat negatiu del registre central de delictes sexuals.
- Declaració responsable signada on s’acreditin les condicions especificades als apartats c) i d). La manca de signatura suposarà l’exclusió de l’aspirant del procés de selecció. - Declaració jurada de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual

Consulta les Bases de la convocatòria a: Procés selectiu per a la selecció d'un conserge porter al CEIP Montcau

Darrera actualització: 08.09.2021 | 14:28