Bases per la concessió de subvencions per la taxa de recollida de residus comercials a les Activitats econòmiques de Gelida amb motiu del tancament de l'activitat derivat de la crisi sanitària provocada per la COVID 19

Dimarts, 22 de juny de 2021 a les 00:00

Al llarg de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 l’Ajuntament ha anant adoptant diferents mesures extraordinàries pel que fa al cobrament d’impostos i taxes amb l’objectiu de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del coronavirus en les famílies, els autònoms i les empreses de Gelida.

Una de les primeres mesures urgents que va adoptar l’Ajuntament de Gelida  va ser la revisió del calendari fiscal de l’any 2020, amb l’ajornament del termini de cobrament d’impostos amb una major incidència en les economies familiars.

Una de les accions que és voluntat municipal per continuar en la línia de ajudar al restabliment de l’activitat del municipi és atorgar subvencions a aquelles activitats econòmiques afectades pel COVID-19.

BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE       SUBVENCIONS PER LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE GELIDA AMB MOTIU DEL TANCAMENT DE L’ACTIVITAT DERIVAT DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19

Exposició de motius

El passat 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va elevar la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir l’adopció de mesures immediates i eficaces per tal de fer front a aquesta conjuntura.

Davant d’aquesta crisi sanitària, el Govern espanyol,va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. L’estat d’alarma declarat va ser prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, i pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.

En l’article 6 de l’esmentat Reial Decret es disposa que cada Administració conservarà les competències per tal d’adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert en els articles 4 i 5 que regula l’autoritat competent i la col·laboració amb les autoritats competents delegades.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Gelida  va adoptar un seguit de mesures per tal de combatre aquesta crisi sanitària i garantir en tot moment els serveis bàsics per a la població.

Seguidament i com a conseqüència de la crisi sanitària ha esdevingut una crisi social i econòmica, motivada en gran mesura per la obligatorietat de tancament de diverses activitats, cal anar adoptant noves mesures per poder reactivar el teixit econòmic municipal.

Fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local i d’acord amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions, s’ha considerat convenient aprovar una subvenció per a fer front a les despeses derivades de la taxa d’escombraries comercials, a través d’allò que es contempla en l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que preveu que de forma excepcional es poden concedir de forma directa aquelles subvencions que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari i altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

 

BASES

1.- Objecte

L’objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles persones físiques empadronades a Gelida o que en cas de no estar empadronades tinguin activitat únicament a Gelida , o aquelles persones jurídiques que tinguin activitats únicament a Gelida i amb seu social al municipi , que prestin la seva activitat econòmica i tributin per la taxa d’escombraries comercials i disposin d’establiment comercial a Gelida actualment en funcionament amb la següent classificació:

 • Epígraf 2.-  Restauració i Hosteleria
 • Epígraf 4. Comercials i altres establiments de serveis:

. Comercial de 0 a 100m2

            . Comercial de més de 100 m2

            . Altres local no expressament tarifats  

Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19. Per la via d’aquestes subvencions no s’atorga cap tracte  de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat. Contràriament, la finalitat és minimitzar els efectes negatius d’unes mesures adoptades per les autoritats governatives que han alterat el funcionament del mercat tot obligant al tancament d’un seguit d’establiments comercials i a la suspensió d’activitats econòmiques.

2.- Finalitat

L’Ajuntament de Gelida impulsa aquestes subvencions, amb la finalitat de pal·liar l’afectació negativa que per a l’activitat professional del col·lectiu de persones autònomes i empreses que han hagut de tancar per la crisi sanitària els seus establiments i han vist reduïts els seus ingressos en l’exercici 2020 .

3.- Règim jurídic

Des del punt de vista material, la competència municipal per a l’atorgament d’aquestes

subvencions, ve definit principalment pels articles 7.4 i 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les bases de règim local i específicament per l’article 84.2, lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs locals competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic.

Des del punt de vista formal i procedimental, l’atorgament d’aquests ajuts es regirà per les presents bases i supletòriament per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pels articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de Subvencions, les

Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.

Les subvencions a les quals fan referència aquesta acció tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents Bases no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès

general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos a la normativa d’aplicació.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Correspon a l’Ajuntament de Gelida la resolució de dubtes interpretatius relatius a les previsions d’aquestes Bases i convocatòria i a la gestió d’aquest Programa de subvencions.

4.- Compatibilitats

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

L’atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que la persona beneficiària de la subvenció esmentada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que

signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.

5. Sol·licitants i beneficiàries

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes Bases aquelles persones físiques empadronades a Gelida o que en cas de no estar empadronades tinguin activitat únicament a Gelida , o aquelles persones jurídiques que tinguin activitats únicament al municipi i amb seu social a Gelida , que tributen per taxa d’escombraries comercials  al municipi de Gelida, que han vist reduïts els seus ingressos en l’exercici 2020, i que disposin d’establiment comercial a Gelida actualment en funcionament, classificat en un dels següents epígrafs:

 • Epígraf 2.-  Restauració i Hosteleria
 • Epígraf 4. Comercials i altres establiments de serveis:

. Comercial de 0 a 100m2

            . Comercial de més de 100 m2

            . Altres local no expressament tarifats  

6. Condicions i requisits

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes Bases les persones físiques que compleixin les condicions següents:

 • Per persona física caldrà acreditar estar empadronat a Gelida  i en el cas de no estar-ho efectuar declaració expressa mitjançant la qual es constati que la seva activitat només la realitza a Gelida.
 • Per persona jurídica, caldrà acreditar que la seva activitat només es realitza a Gelida  i que la seu social és a Gelida.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Gelida, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
 •  Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Gelida, dins dels terminis establerts.
 •  No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes.
 • Acreditar la reducció del 25% de la seva facturació  en l’exercici 2020
 • Acreditar que l’activitat es troba actualment en funcionament.
 1. Documentació a presentar

- Instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada. Inclou Declaració responsable sobre el compliment d’entre d’altres, dels requisits d’empadronament i d’estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i la seva conformitat expressa a la tramitació de la subvenció. També inclou sol·licitud de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat. S’adjunta com a annex model d’instància de sol·licitud.

- Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social (TGSS) i amb la hisenda municipal

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades per al requisit d’empadronament i qualsevol altre. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Gelida  podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les actuacions de comprovació que consideri oportunes.

En el supòsit que aquesta documentació s’hagi presentat a l’Ajuntament per la sol·licitud d’un altre  ajut, es farà constar a la instància, amb la referència del número d’entrada al registre.

 1. Sol·licitud

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes Bases s’han de formular mitjançant instància normalitzada que es podrà obtenir a la web de l’Ajuntament de Gelida aportant la pertinent documentació justificativa.

De forma excepcional i en el supòsit de no poder efectuar la tramitació de forma telemàtica, es considerarà l’atenció presencial amb cita prèvia.

 La sol·licitud caldrà omplir-la, signar-la i presentar-la en la forma indicada en la Base 16.

9. Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció atorgada serà del 100%  del rebut d’escombraries comercials  corresponent al’exercici de 2020

10. Obligacions de la persona beneficiària

 •  Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
 •  Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa aplicable.
 •  Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
 •  Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.

Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i elrègim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa  aplicable en matèria de subvencions.

L’Ajuntament de Gelida quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o  de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les beneficiàries de les subvencions atorgades. Les persones beneficiàries no podran alterar en cap cas el destí dels ajuts atorgats.

11. Procediment: Terminis i forma

11.1. Presentació de sol·licituds

Amb l’aprovació definitiva de les Bases i de la seva convocatòria s’obrirà el termini per a la  presentació de sol·licituds fins el dia  16 de juliol de 2021.

11.2. Admissió de sol·licitud

Un cop presentats la sol·licitud, es comprovarà que s’ajusten als requisits respecte  a les Bases i la convocatòria. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquestes bases es podrà requerir, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, a la persona sol·licitant perquè, en un termini de cinc dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació  que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Les notificacions i requeriments que s’efectuïn en el marc del procediment s’hauran d’ajustar a les previsions dels articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).

11.3. Resolució d’atorgament i /o denegació

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els requisits establerts en les Bases  reguladores i la resolució corresponent a cada sol·licitud s’emetrà en el present exercici  pressupostari.

Tractant-se d’un procediment de concurrència no competitiva i de conformitat amb el que es preveu a l’article 24.4 de la Llei General de Subvencions, com que no figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les

adduïdes pels interessats, la resolució que es formuli tindrà caràcter de definitiva.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós  administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una

resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l'ajut.

S’estableixen els següents motius de requeriment i denegació:

Requeriments

1.Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.

2. Estar al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.

3. Estar al corrent del compliment d'obligacions amb l’Ajuntament de Gelida.

4. No presenta la instància de sol·licitud normalitzada o aquesta no estigui degudamentcomplimentada.

5. Les condicions per tenir la condició de beneficiari/ària.

Denegacions

1. Presentació fora de termini

2. No tenir la seu social a Gelida .

3. Renúncia expressa de la persona sol·licitant.

4. Sol·licitud presentada per duplicat.

5. No haver esmenat la documentació requerida.

6. Exhauriment del crèdit pressupostari.

7. No es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb l'AEAT.

8. No es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries amb la TGSS.

9. No es troba al corrent del compliment d'obligacions amb l’Ajuntament de Gelida .

10. L'activitat desenvolupada no compleix els requisits de les Bases reguladores.

11. No es compleix la condició de beneficiari

12. No acreditar la reducció d’un 25% en la facturació de l’exercici 2020.

11.4 Competència

L’òrgan instructor del procediment serà la intervenció municipal.

La competència per a l’atorgament i denegació de les subvencions correspondrà a la Junta de  Govern Local de l’Ajuntament de Gelida

11.5. Notificacions

Les resolucions seran notificades a les persones sol·licitants de forma individualitzada.

11.6. Pagament

L’import de la subvenció es farà efectiu un cop aprovat l’atorgament definitiu, en el moment de la  comprovació per part de la tresoreria municipal del pagament del rebut d’escombraries comercials, mitjançant transferència al compte bancari de la persona beneficiària.

11.7. Finalització del programa

El Programa de subvencions finalitzarà el dia 31 de desembre de 2021, llevat que s’esgoti abans el  pressupost previst.

12.- Gestió i pagament

La gestió del procediment i el pagament de les subvencions es portarà a terme per part dels òrgans competents de l’Ajuntament de Gelida.

13.- Anul·lació i reintegrament

Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament de Gelida procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment següents:

 •  El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals la subvenció va ser concedida.
 •  El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació de documents.
 •  La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció.

També comportarà la revocació de la subvenció la renúncia per part de la persona beneficiària.

L’atorgament de subvencions amb manca de crèdit o insuficiència d’aquest es cas de nul·litat de la resolució.

El pagament definit en la clàusula 11.6 es considera una bestreta i com a tal aquesta pot derivar en un import a retornar en cas què la beneficiària no compleixi els requeriments previstos.

Per a fer efectiu l’import de la subvenció a retornar, es procedirà en primer lloc per la via

voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària. Quan es procedeixi per la via de constrenyiment, s’afegiran els interessos de demora corresponents.

14.- Publicitat

L’Ajuntament de Gelida publicarà les Bases i la convocatòria  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web municipal

15.- Crèdit pressupostari

L’Ajuntament de Gelida concedirà les subvencions fins que s’esgoti la partida pressupostària prevista.

L’aplicació pressupostària podrà ser ampliada en cas de que l’import consignat sigui insuficient per tal de poder cobrir les necessitats i sol·licituds que es presentin.

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l’exercici, quedés  crèdit sense aplicació a la partida o l’estat de previsió de despeses corresponents, es podran atendre d’altres que a causa de les disponibilitats pressupostàries haguessin quedat sense subvenció, sempre  que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels criteris,

requisits, procediments i altres extrems d’aquestes bases.

16.- Lliuraments de sol·licituds i registre

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica a través de la pàgina web municipal.

Els documents annexos necessaris per completar la sol·licitud i consignats en la Base 7 caldrà pujar-los a la plataforma en format PDF.

Després caldrà incloure la instància generada en el Registre Electrònic municipal, que registrarà les sol·licituds per estricte ordre de presentació per garantir el compliment del

requisit previst relatiu a que les dates i moment de presentació esdevindran l’únic criteri d’atorgament.

El document d'instància podrà estar signat mitjançant el certificat digital de la persona

usuària que realitza la sol·licitud de subvenció.

17.- Protecció de dades de caràcter personal

Les persones sol·licitants i beneficiàries de les subvencions objecte de les presents Bases Reguladores i convocatòria han de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent i, per tant, han d’adoptar i implementar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de tractament.

L'Ajuntament de Gelida , amb domicili a Plaça de la Vila, 12 és el  responsable del tractament de les seves dades personals. Aquestes dades son gestionades per l’Ajuntament de Gelida.

Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants i beneficiàries facilitin a l’Ajuntament, en el marc de les presents Bases Reguladores seran incorporades en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Gelida, amb la finalitat de gestionar la adjudicació de les subvencions previstes en les presents Bases Reguladores així com d’informar dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Si es considera que el tractament de les dades personals vulnera la normativa o els drets les persones interessades, aquestes podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en

qualsevol moment presentant una reclamació davant de la Delegació de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Gelida al Registre General de l’Ajuntament, ( Plaça de la Vila, 12, 08790 Gelida) , indicant clarament en l’assumpte “Exercici de Drets LOPD Tercers”.

 

Darrera actualització: 23.06.2021 | 08:28