OBERT EL TERMINI PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE GELIDA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA PRÀCTICA NATATÒRIA

Divendres, 27 de gener de 2023 a les 00:00

Objectiu: Fomentar la pràctica natatòria de la població de Gelida mitjançant el finançament d’abonaments mensuals a activitats aquàtiques.
Finalitat: Ajudes econòmiques individuals perquè la població faci activitats aquàtiques en instal·lacions fora del municipi.

Documentació a aportar

 • Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

 • Certificat d’empadronament al municipi de Gelida.

 • Fotocòpia de la inscripció i/o matrícula de la instal•lació esportiva on consti el cost de la temporada corresponent o de les mensualitats.

 • Declaracions responsables, d’acord amb el model normalitzat:
  o D’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
  o De la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària
  o De compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció.
  o De les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.

 • Certificat de titularitat del compte bancari on s’ha de fer els pagaments a nom del sol·licitant. En cas de menors, a nom d’un dels pares o tutors legals.

 • Altres documents, per exemple justificants de pagaments mensuals.


Presentació de les sol·licituds

 • Registre de l’Ajuntament.
  o Presencialment a l’Ajuntament de Gelida.
  o Telemàticament amb instància genèrica.

Darrera actualització: 27.01.2023 | 11:10