El Patronat Municipal d’Esports de Gelida obre el termini per a la concessió de subvencions en règim de concurrencia competitiva per a la pràctica natatòria

Dijous, 25 de gener de 2024 a les 00:00

Període de presentació de sol·licituds de l’1 de febrer de 2024 a l’1 de març de 2024.

Objectiu: Fomentar la pràctica natatòria de la població de Gelida mitjançant el finançament d’abonaments mensuals a activitats aquàtiques.

Finalitat: Ajudes econòmiques individuals perquè la població faci activitats aquàtiques en instal·lacions fora del municipi.

Important! Recordem que la subvenció és per a finançar les pràctiques natatòries de l'any 2023. 

Documentació a aportar

1)      Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

2)      Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.

3)      Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

4)      Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.

5)      Fotocòpia de la inscripció i/o matrícula de la instal·lació esportiva on consti el cost de la temporada corresponent o de les mensualitats.

6)      Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

7)      Certificat de titularitat del compte bancari on s’ha de fer els pagaments a nom del sol·licitant. En cas de menors, a nom d’un dels pares o tutors legals.

8)      Altres documents, per exemple justificants de pagaments mensuals.


Presentació de les sol·licituds

  • Registre de l’Ajuntament.
    o Presencialment a l’Ajuntament de Gelida.
    o Telemàticament amb instància genèrica.

CONSULTA LES BASES REGULADORES A: BASES PRÀCTICA NATATÒRIA

Darrera actualització: 25.01.2024 | 21:56