Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peons de la brigada d'obres i serveis

Dimecres, 25 de maig de 2022 a les 00:00

Creació d’una borsa de treball de categoria peó de la Brigada d’Obres i serveis, grup d’Agrupació Professional, per a cobrir possibles substitucions de caràcter temporal de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Gelida, degudes a baixes per malaltia, accidents de treball, maternitat, llicències i permisos.

Actualització 25/05/2022:  Llistat definitiu admesos i exclosos borsa de peons de la brigada

Noves bases a: Llistat definitiu admesos i exclosos borsa de peons de la brigada

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de la Brigada d’Obres i Serveis són, entre altres , les que a títol enunciatiu, s’indiquen :
- Realitzar els treballs de suport als oficials i a les tasques de la brigada d’obres en el desenvolupament de les seves funcions.
- Executar tasques bàsiques en manteniment d’obres, d’edificis, instal·lacions, mobiliari urbà i via pública municipal.
- Donar suport en el muntatge de tarimes i altres instal·lacions per poder desenvolupar les seves tasques.
- Utilitzar les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge d’infraestructures necessàries per al desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.
- Realitzar trasllats de material, tant els propis de la feina com d’aquells que li puguin encarregar.
- Tasques generals i elementals de jardineria.
- Realitzar qualsevol tasca que s’escaigui pel bon manteniment i la neteja dels parcs i jardins del municipi.
- Realitzar aquelles tasques necessàries pel manteniment i conservació del cementiri municipal i dels seus jardins.
- Donar suport en el desenvolupament de les tasques, tant en situacions d’emergència com en puntes de treball o quan sigui requerit.
- Tasques relacionades amb el repartiment d’informació institucional, si així es requereix.
- I, en general totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Forma i termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’anunci de convocatòria en el DOGC.
El termini finalitza el 5 d'abril

Pagament dret d'exàmen:

Import 14.00 Euros

Forma d’ingrés: Mitjançant ingrés a nom de l’Ajuntament  de Gelida en qualsevol d’aquests comptes indicant a l’assumpte el nom de l’aspirant:
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA           ES02 0182 6035 4202 0150 1250
BANCO DE SABADELL SA                                        ES26 0081 1632 1900 0102 4105
BANCO SANTANDER SA                                          ES16 0030 4535 7100 0000 9271
CAIXABANK SA – La Caixa                                       ES48 2100 0162 2502 0000 7977


Les instàncies, es dirigiran a l’alcaldia i es presentaran al registre general d’aquest ajuntament.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.
A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocopia del títol acadèmic així com la certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de trobar-se exempt de realitzar l’exercici de català.
- Informe de vida laboral
- Relació de mèrits.
- Resguard acreditatiu d’haver satisfet les taxes corresponents als drets d’examen.
La justificació documental dels mèrits al·legats en la relació de mèrits, es realitzarà en el moment que es determina a la base setena.

Pots consultar les bases de la convocatoria a l'enllaç: Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peons de la brigada d'obres i serveis

Darrera actualització: 25.05.2022 | 12:05