Ajuts per a activitats extraescolars esportives del Patronat d'Esports i dels clubs esportius de Gelida

Divendres, 2 de setembre de 2022 a les 00:00

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 16 de setembre de 2022

BASES PER A LA CONCESSIÓ  D’AJUTS PER  ACTIVITATS ESPORTIVES DELS CLUBS ESPORTIUS DE GELIDA

-CURS ESCOLAR 2022-2023-

 

1.- Objecte De l’ajut:

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts pel pagament de les activitats esportives dels Clubs esportius de Gelida que tenen escola esportiva (Club de Futbol Gelida, Club de Tennis i Pàdel Gelida, Club Esportiu Gelida, Club Vòlei Gelida, Futbol Sala Gelida Industrial i Club d'Escacs Gelida) per a persones fins a 18 anys d’edat membres de famílies amb necessitats socioeconòmiques empadronades a Gelida, en el proper  curs 2022-2023.

 

Aquesta convocatòria regeix durant el curs 2022-2023. Les atribucions aprovades en base a aquesta normativa no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

 

2.-Destinataris:

 

Per concórrer a la convocatòria, els interessats hauran de reunir els següents requisits:

a) Tota la família o unitat familiar que sol·liciti l’ajut ha d’estar empadronada a Gelida.L’ajut va destinat a persones fins a 18 anys d’edat.

b) Entrar dins els barems econòmics i socials, regulats en aquesta convocatòria.

c) Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació acreditativa en els terminis establerts en la aquesta convocatòria

d) Inscriure’s a l’activitat esportiva del Club esportiu seguint les indicacions d’aquest.

 

3.- Criteris d’atorgament de l’ajut i la seva ponderació:

 

La concessió dels d’ajuts pel pagament d’activitats esportives dels Clubs esportius de Gelidaes realitzen amb l’aplicació del barem social i econòmic següent:

A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència la valoració econòmica representarà el 70% de la puntuació total i la valoració social el 30% restant. 

a. Valoració econòmica: 

a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d’ingressos es valoraran:

- Ingressos del treball per compte aliena

- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia

- Prestacions socials

- Transferències rebudes i pagades a altres llars

a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos dels darrers 6 mesos, el 100% de la despesa d’habitatge de la unitat familiar de convivència, fixant un topall màxim de 550€ (tant per a lloguer com per a hipoteca). 

a.3.)En funció del requisits d’accés econòmic de cada unitat familiar s’obtindrà la puntuació econòmica de la unitat, serà com a màxim 6 punts . 

 

Graella de valoració econòmica: 

La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats:

 

Tipus d’unitat de convivència

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL (amb la despesa d’habitatge descomptada)

 

Equivalent al100% de l’IRSC

Un membre 

569,12 €

Dos membres 

739,86 €

Tres membres

910,59 €

Quatre membres 

1081,33 €

Cinc membres

1252,06€

Sis membres

1.422,80 €

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s’obté de la suma dels ingressos (obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual) i de restar la despesa d’habitatge amb els límits regulats.

b. Valoració Social: 

b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència. 

b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s’identifiquin mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social (5 punts).

b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència de les situacions de mancança i necessitats social i determinarà la puntuació resultant fins a un valor màxim de 5 punts. 

 

b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l’existència d’altres factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels objectius socials de la prestació econòmica. Aquests factors són puntuats a discreció pel professional fins completar la valoració social.

b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com a màxim de 5 punts.

Graella de valoració social 

Màxima puntuació. Situacions d’emergència social ​Puntuació assignada

Dèficit en les condicions d’alimentació i higiene personal

(2)

Dificultat en l’accés o manteniment de l’habitatge i/o de les seves condicions d’accessibilitat, habitabilitat o equipament 

(2)

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)

(2)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l’existència d’altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d’algun membre, explotació laboral, etc.)

(2)

Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat​Puntuació assignada

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.)

(2)

Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor risc

Puntuació assignada

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d’atur, un membre en situació d’atur de llarga durada)

(1 punt)

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.)

 

Existència de membre/s amb problemes de salut

 

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

 

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

 

 

 

 

 

 

Factors addicionals a la valoració social

    Factors addicionals a la valoració social 

• Compliment dels acords establerts al pla de treball

• Incompliment puntual dels acords

• Incompliment sistemàtic dels acords

 

• Compliment condicions establertes

• Incompliment de les relacions establertes

 

• Membre/s amb ocupació activa 

• Membre/s en recerca activa de feina

 

• Existència de xarxa de suport (familiar, social)

 

 

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d’acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica. 

A efectes del barem final la situació econòmica i social es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

 

Puntuació obtinguda menor que:

 

%

Inferior a 2,1 punts

20%

Entre 2,2 i 5,1 punts

40%

Entre 5,2 i 8,1 punts

60%

Entre 8,2 i 10 punts

80%

 

4.- Import de l’ajut:

L’ import de l‘ajut es valorarà en funció de les sol·licituds presentades i del pressupost establert per l’Ajuntament. 

La distribució d’aquests ajuts està condicionada a la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament.  

Un cop aplicat el barem i segons la puntuació resultant, els imports de l’ajut podrien ser els següents:

 

Puntuació obtinguda menor que i import de l’ajut que correspon:

 

%

IMPORT AJUT

Inferior a 2,1 punts

20%

0% de bonificació

Entre 2,2 i 5,1 punts

40%

50 euros bonificació pel curs 21-22

Entre 5,2 i 8,1 punts

60%

100 euros bonificació pel curs 21-22

Entre 8,2 i 10 punts

80%

150 euros bonificació pel curs 21-22

Des de Serveis Socials es podrà valorar, de forma excepcional, la bonificació del 100% de l’activitat en casos de seguiment socioeducatiu i Pla de Millora al servei.

 

 

 

 

 

5.- Pagament:

La bonificació es realitzarà directament al Club esportiu i s’informarà  a les famílies.

6.- Sol·licitud i documentació: 

6.a) Les sol·licituds s’hauran de prestar mitjançant el formulari establert per l’Ajuntament degudament emplenades, dins el període establert en aquesta convocatòria.

6.b) La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL:

• Sol·licitud    (emplenada i signada)

• Llibre de família

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA:

En cas de disminució:

• Certificat de disminució del Dept. de Treball, Afers Socials i Família  

 

En cas de separació o divorci:

• Sentència de separació 

• Conveni regulador Documentació acreditativa  conforme està en tràmit.

En el cas que no es passi la pensió:

• Denúncia o demanda d’aquest fet  

En cas de representació legal/acolliment

• Documentació acreditativa d’aquest fet 

 

En cas de monoparentalitat i/o família nombrosa

• Carnet de família monoparental 

• Carnet de família nombrosa

 

En cas d'incapacitació

• Resolució judicial que acrediti la representació legal.

 

 

DOCUMENTACIÓ ECONÓMICA de la UNITAT DE CONVIVÈNCIA:

(Aquests documents s’han de presentar de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels ÚLTIMS 6 MESOS)

• Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos. 

 

• Treballadors autònoms: última declaració de renta.

 

• Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya)

 

• Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació/subsidi d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

 

• En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.

 

•                 Els darrers 6 rebuts de lloguer o hipoteca. (fotocòpia)

En cas d’haver presentat la documentació en la CONVOCATÒRIA D’AJUTS ESCOLARS oberta del 20 de juny al 4 de juliol de 2022 no serà necessari aportar de nou la documentació (si no hi ha canvis significatius a nivell familiar i/o econòmic)

 

Determinació dels membres computables de la unitat familiar a efectes del càlcul de la renda:

Per al càlcul de la renda a efectes de l’ajut, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència corresponent.

Dels pares i avis es computarà la totalitat.

Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no tinguin càrregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars  demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés.

 

7.- Tramitació i terminis de presentació:

 

El període de presentació de les sol·licituds s’aprovarà una vegada aprovades les bases

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació a l’Ajuntament de Gelida, Departament de Serveis Socials.

Les sol·licituds es registraran a l’OAC.

Les sol·licituds presentades fora dels terminis no seran acceptades.

 

 

8.-Resolució:

Els Serveis Socials de l’Ajuntament aplicarà els barems establerts a la convocatòria i emetrà un informe de resolució. Aquest informe serà elevat a la Junta de Govern Local de  l’Ajuntament per la seva aprovació.

 

 

Les resolucions es notificarà de forma individualitzada a les famílies sol·licitants. Un cop rebuda la resolució de l’ajut s’estableix un període de 10 dies a partir de la notificació per poder presentar les reclamacions pertinents. Les sol·licituds desestimades per falta de documentació no es podran presentar com a reclamacions. Aquesta reclamació es formalitzarà amb una instància a l’Ajuntament.

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ  D’AJUTS PER  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL PATRONAT D’ESPORTS

-CURS ESCOLAR 2022-2023-

 

1.- Objecte De l’ajut:

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts pel pagament de les extraescolars ofertades pel Patronat d’Esports de Gelida, per a membres de famílies amb necessitats socioeconòmiques empadronades a Gelida, en el proper  curs 2022-2023.

 

Aquesta convocatòria regeix durant el curs 2022-2023. Les atribucions aprovades en base a aquesta normativa no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

 

2.-Destinataris:

 

Per concórrer a la convocatòria, els interessats hauran de reunir els següents requisits:

a) Tota la família o unitat familiar que sol·liciti l’ajut ha d’estar empadronada a Gelida.

b) Entrar dins els barems econòmics i socials, regulats en aquesta convocatòria.

c) Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació acreditativa en els terminis establerts en la aquesta convocatòria

d) Inscriure’s a l’activitat extraescolar del Patronat d’Esports seguint les indicacions d’aquest.

 

3.- Criteris d’atorgament de l’ajut i la seva ponderació:

 

La concessió dels d’ajuts pel pagament d’activitats extraescolars del Patronat d’Esports es realitzen amb l’aplicació del barem social i econòmic següent:

A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència la valoració econòmica representarà el 70% de la puntuació total i la valoració social el 30% restant. 

a. Valoració econòmica: 

a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d’ingressos es valoraran:

- Ingressos del treball per compte aliena

- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia

- Prestacions socials

- Transferències rebudes i pagades a altres llars

a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos dels darrers 6 mesos, el 100% de la despesa d’habitatge de la unitat familiar de convivència, fixant un topall màxim de 550€ (tant per a lloguer com per a hipoteca). 

a.3.)En funció del requisits d’accés econòmic de cada unitat familiar s’obtindrà la puntuació econòmica de la unitat, serà com a màxim 6 punts . 

 

Graella de valoració econòmica: 

La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats:

 

Tipus d’unitat de convivència

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL (amb la despesa d’habitatge descomptada)

 

Equivalent al100% de l’IRSC

Un membre 

569,12 €

Dos membres 

739,86 €

Tres membres

910,59 €

Quatre membres 

1081,33 €

Cinc membres

1252,06€

Sis membres

1.422,80 €

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s’obté de la suma dels ingressos (obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual) i de restar la despesa d’habitatge amb els límits regulats.

b. Valoració Social: 

b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència. 

b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s’identifiquin mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social (5 punts).

b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència de les situacions de mancança i necessitats social i determinarà la puntuació resultant fins a un valor màxim de 5 punts. 

 

b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l’existència d’altres factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels objectius socials de la prestació econòmica. Aquests factors són puntuats a discreció pel professional fins completar la valoració social.

b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com a màxim de 5 punts.

Graella de valoració social 

Màxima puntuació. Situacions d’emergència social ​Puntuació assignada

Dèficit en les condicions d’alimentació i higiene personal

(2)

Dificultat en l’accés o manteniment de l’habitatge i/o de les seves condicions d’accessibilitat, habitabilitat o equipament 

(2)

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)

(2)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l’existència d’altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d’algun membre, explotació laboral, etc.)

(2)

Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat​Puntuació assignada

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.)

(2)

Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor risc

Puntuació assignada

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d’atur, un membre en situació d’atur de llarga durada)

(1 punt)

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.)

 

Existència de membre/s amb problemes de salut

 

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

 

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

 

 

 

 

 

 

Factors addicionals a la valoració social

    Factors addicionals a la valoració social 

• Compliment dels acords establerts al pla de treball

• Incompliment puntual dels acords

• Incompliment sistemàtic dels acords

 

• Compliment condicions establertes

• Incompliment de les relacions establertes

 

• Membre/s amb ocupació activa 

• Membre/s en recerca activa de feina

 

• Existència de xarxa de suport (familiar, social)

 

 

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d’acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica. 

A efectes del barem final la situació econòmica i social es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

 

Puntuació obtinguda menor que:

 

%

Inferior a 2,1 punts

20%

Entre 2,2 i 5,1 punts

40%

Entre 5,2 i 8,1 punts

60%

Entre 8,2 i 10 punts

80%

 

4.- Import de l’ajut:

L’ import de l‘ajut es valorarà en funció de les sol·licituds presentades i del pressupost establert per l’Ajuntament. 

La distribució d’aquests ajuts està condicionada a la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament.  

Un cop aplicat el barem i segons la puntuació resultant, els imports de l’ajut podrien ser els següents:

 

Puntuació obtinguda menor que i import de l’ajut que correspon:

 

%

IMPORT AJUT

Inferior a 2,1 punts

20%

0% de bonificació

Entre 2,2 i 5,1 punts

40%

50 euros bonificació pel curs 21-22

Entre 5,2 i 8,1 punts

60%

100 euros bonificació pel curs 21-22

Entre 8,2 i 10 punts

80%

150 euros bonificació pel curs 21-22

Des de Serveis Socials es podrà valorar, de forma excepcional, la bonificació del 100% de l’activitat en casos de seguiment socioeducatiu i Pla de Millora al servei.

 

 

 

 

 

5.- Pagament:

La bonificació es realitzarà directament al Patronat d’Esports i s’informarà  a les famílies.

6.- Sol·licitud i documentació: 

6.a) Les sol·licituds s’hauran de prestar mitjançant el formulari establert per l’Ajuntament degudament emplenades, dins el període establert en aquesta convocatòria.

6.b) La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL:

• Sol·licitud    (emplenada i signada)

• Llibre de família

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA:

En cas de disminució:

• Certificat de disminució del Dept. de Treball, Afers Socials i Família  

 

En cas de separació o divorci:

• Sentència de separació 

• Conveni regulador Documentació acreditativa  conforme està en tràmit.

En el cas que no es passi la pensió:

• Denúncia o demanda d’aquest fet  

En cas de representació legal/acolliment

• Documentació acreditativa d’aquest fet 

 

En cas de monoparentalitat i/o família nombrosa

• Carnet de família monoparental 

• Carnet de família nombrosa

 

En cas d'incapacitació

• Resolució judicial que acrediti la representació legal.

 

 

DOCUMENTACIÓ ECONÓMICA de la UNITAT DE CONVIVÈNCIA:

(Aquests documents s’han de presentar de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels ÚLTIMS 6 MESOS)

• Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos. 

 

• Treballadors autònoms: última declaració de renta.

 

• Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya)

 

• Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació/subsidi d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

 

• En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.

 

•                 Els darrers 6 rebuts de lloguer o hipoteca. (fotocòpia)

En cas d’haver presentat la documentació en la CONVOCATÒRIA D’AJUTS ESCOLARS oberta del 20 de juny a 4 de juliol de 2022 no serà necessari aportar de nou la documentació (si no hi ha canvis significatius a nivell familiar i/o econòmic)

 

Determinació dels membres computables de la unitat familiar a efectes del càlcul de la renda:

Per al càlcul de la renda a efectes de l’ajut, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència corresponent.

Dels pares i avis es computarà la totalitat.

Dels fills majors de 16 anys i oncles, el 50 % en cas que no tinguin càrregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars  demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés.

 

7.- Tramitació i terminis de presentació:

 

El període de presentació de les sol·licituds s’aprovarà una vegada aprovades les bases

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació a l’Ajuntament de Gelida, Departament de Serveis Socials.

Les sol·licituds es registraran a l’OAC.

Les sol·licituds presentades fora dels terminis no seran acceptades.

 

 

8.-Resolució:

Els Serveis Socials de l’Ajuntament aplicarà els barems establerts a la convocatòria i emetrà un informe de resolució. Aquest informe serà elevat a la Junta de Govern Local de  l’Ajuntament per la seva aprovació.

 

 

Les resolucions es notificarà de forma individualitzada a les famílies sol·licitants. Un cop rebuda la resolució de l’ajut s’estableix un període de 10 dies a partir de la notificació per poder presentar les reclamacions pertinents. Les sol·licituds desestimades per falta de documentació no es podran presentar com a reclamacions. Aquesta reclamació es formalitzarà amb una instància a l’Ajuntament.

Darrera actualització: 06.10.2022 | 17:01