Actualització: Procés selectiu per la provisió de 3 places d'agent de la Policia Local i creació d'una borsa de reserva

Divendres, 4 de juny de 2021 a les 00:00

S'han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local al municipi de Gelida.

Actualització 04/06/2021: Acta 5 i última del tribunal qualificador del procés selectiu per proveir tres places d'agent de la policia local

Consulta-ho a: Acta 5 i última del tribunal qualificador del procés selectiu per proveir tres places d'agent de la policia local

___________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 06/05/2021: Acta 4 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat entrevistes

Consulta-ho a: Acta 4 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat entrevistes

___________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 27/04/2021: Acta 3 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat proves psicotècniques

Consulta-ho a: Acta 3 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat proves psicotècniques

___________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 26/04/2021: Acta 2 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat proves físiques

Consulta-ho a : Acta 2 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat proves físiques

___________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 21/04/2021: Acta 1 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat proves cultural i específica.

Consulta-ho a : Acta 1 tribunal qualificador procés selectiu de tres places d'agent de la policia local. Resultat proves cultural i específica.

___________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 31/03/2021: Ja s'han publicat les llistes d'admesos i exclosos definitiva del procés selectiu per a la provisió de tres plaça d'agent de la Policia Local al municipi de Gelida.

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos provisionals

___________________________________________________________________________________________________________________

Actualització 25/01/2021: Ja s'han publicat les llistes d'admesos i exclosos provisional del procés selectiu per a la provisió de tres plaça d'agent de la Policia Local al municipi de Gelida.

Consulta-ho a : Llista admesos i exclosos provisionals

___________________________________________________________________________________________________________________

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, d’una plaça d’agent de la policia local, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Gelida, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, del personal funcionari de l’Ajuntament de Gelida, més les vacants que es puguin produir posteriors a la convocatòria mitjançant decret d’Alcaldia i amb caràcter previ a l’inici de les proves, d’acord amb allò disposat a l’article 69 del Decret 21471990, de 30 de juliol i la constitució d’una borsa de treball. Dotada amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball, la legislació vigent

Consulta les bases al Plaça Policia.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies habils, a comptar del següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, fins al 10 de febrer 2021.

Ampliació de places a la convocatòria per cobrir una plaça d'agent de la policia local i creació d'una borsa de treball

El anuncis posteriors relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler d'anuncis de la Corporació.

Darrera actualització: 04.06.2021 | 13:42