Actualització 05/032024: Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de netejadors/es d'instal·lacions municipals

Dimarts, 5 de març de 2024

Creació d’una borsa de treball de netejadors/es d’edificis municipals, grup d’Agrupació Professional, per a cobrir possibles substitucions de caràcter temporal de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Gelida, degudes a baixes per malaltia, accidents de treball, maternitat, llicències i permisos.

Actualització 05/03/2024: Acta del tribunal qualificador del procés selectiu per a la creació d'una borsa de netejadores

____

Actualització 27/02/2024: Decret definitiu d'admesos i exclosos per a la creació d'una borsa de netejadors/es

____

 

Actualització 16/02/2024: Decret d'admesos i exclosos provisional de la borsa de netejadores

____

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’anunci de convocatòria en el DOGC.

Les instàncies es dirigiran a l’alcaldia i es presentaran al registre general d’aquest ajuntament. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

  • Instància genèrica del procés, que pots descarregar a: INSTÀNCIA BORSA NETEJADORS/ES
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del títol acadèmic així com la certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de trobar-se exempt de realitzar l’exercici de català.
  • Informe de vida laboral
  • Relació de mèrits
  • Resguard acreditatiu d’haver satisfet les taxes corresponents als drets d’examen
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum i valorables en la fase de concurs.

Consulta totes les bases a Tauler d'anuncis de la corporació: BASES BORSA NETEJADORS/ES

Darrera actualització: 5.03.2024 | 11:09