ACTUALITZACIÓ 03/11/22: Convocatòria procés selectiu conserge-netejador del Patronat Municipal d'Esports

Dijous, 3 de novembre de 2022 a les 00:00

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de conserge –netejador/a del Patronat Municipal d’Esports, categoria conserge-netejador, grup Agrupacions Professionals, complement de destí 10, dotada amb les retribucions previstes ala plantilla de la Corporació vacant, amb constitució de borsa per a futures necessitats.

ACTUALITZACIÓ 03/11/22: Acta tribunal qualificador procés selectiu per a la provisió d'una plaça de conserge/netejador del Patronat Municipal d'Esports

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALITZACIÓ 14/10/22: Decret d'admesos i exclosos definitiu per a la selecció d'un conserge/netejador/a del Patronat Municipal d'Esports

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dades bàsiques del lloc a proveir són les següents:

 • Denominació: Conserge–netejador/a
 • Règim jurídic: Laboral fix
 • Sistema selectiu: concurs oposició.
 • Jornada: de dilluns a diumenge, 28hores setmanals, segons necessitat del servei.

Forma i termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’anunci de convocatòria en el DOGC.
El termini finalitza el 30 de maig


Les instàncies, es dirigiran a l’alcaldia i es presentaran al registre general d’aquest ajuntament.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia DNI/ NIE
 • Acreditació de la titulació requerida per al lloc de treball
 • Currículum vitae actualitzat amb fotografia.-Informe de vida laboral
 • Fotocòpia dels títols que acreditin la seva experiència formativa.
 • No es valorarà cap mèrit que no es trobi degudament acreditat
 • Acreditació del nivell de suficiència de català (nivell A2)
 • Certificat negatiu del registre central de delictes sexuals
 • Declaració responsable signada on s’acreditin les condicions especificades als apartats c) i d). La manca de signatura suposarà l’exclusió de l’aspirant del procés de selecció.
 • Declaració jurada de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Pots consultar les bases de la convocatoria a l'enllaç: Convocatòria procés selectiu conserge-netejador del Patronat Municipal d'Esports

Darrera actualització: 03.11.2022 | 11:24