Pla d’Acció Municipal (PAM) GELIDA 2019-2023

1. ORGANITZACIÓ I PROMOCIÓ

1.1- Transparència

- Establirem un sistema d'informació i transparència dels comptes municipals. Es farà una auditoria pública dels comptes municipals a l’entrada del govern (cal cercar un mecanisme intern per auditar els comptes municipals).

- Dotarem l'Ajuntament d'un sistema per comunicar el compliment del programa periòdicament.

1.2  Reglament Orgànic Municipal (ROM):

- Aprovarem un Reglament Orgànic Municipal que detalli l'organització política i administrativa més idònia, els principis de transparència, la participació pública i la col·laboració ciutadana amb la voluntat de contribuir a crear un clima social que ajudi a recuperar la confiança amb l'Ajuntament.

1.3- Hisenda

- Taxes, IBI i ajuts escolars. Establirem un sistema de taxes, IBI i ajuts escolars, posant especial atenció a tots aquells col·lectius que tinguin necessitats específiques i aplicant criteris socials.

- Dotarem el Consell Municipal de Cultura de capacitat de decisió i de pressupost concret.

- Estudiarem un sistema de subvencions per a les entitats, afavorint aquelles que treballin la inclusió i l'equitat, i fomentarem l'autogestió.

1.4 – Comerç i Promoció econòmica

- Comerç local i mercat setmanal. Impulsarem el comerç local creant convenis entre empreses de serveis (llum, gas, etc.), assegurances, entre d’altres, i els comerciants per aconseguir unes condicions més avantatjoses, entre altres mesures. Redefinirem el mercat setmanal per impulsar-lo.

- Festival cultural, esportiu o social de referència. Crearem un festival amb criteris culturals, esportius o socials per promoure Gelida i convertir-nos en un punt de referència en aquesta activitat.

- Potenciarem i liderarem les iniciatives que fomentin el comerç de proximitat i empreses netes. Implantarem un sistema de networking i coworking que permeti l'intercanvi d'idees i bones pràctiques d'activitat econòmica per al bé comú.

- Fomentarem el projecte de Re-empresa de la Generalitat, per ajudar i assessorar a negocis que tanquen o es traspassen.

- Compaginarem activitats populars, lúdiques i socials amb el teixit comercial de Gelida.

- Estudiarem l'explotació dels bars de les instal·lacions esportives.

1.5 – Turisme

- La Porta del Penedès. Incentivarem el turisme basant-nos en el nostre entorn (Fonts, itineraris pel bosc, aula de natura, etc.) i els elements singulars (Castell, Funi, ruta modernista, etc.) de manera sostenible.

- Repensarem la Funifira.

- Pàrquing d'autocaravanes. Crearem un espai pel turisme d'autocaravanes amb els serveis necessaris, un punt d'informació sobre els atractius i comerços de Gelida.

1.6 - Km 0

- S'implementaran les mesures necessàries perquè l'Ajuntament prioritzi treballar amb cooperatives i empreses locals, de proximitat i sostenibles enfront de grans corporacions i empreses de l’IBEX 35.

2. TERRITORI

2.1 – Mobilitat i via pública

- Pla de mobilitat. Desenvoluparem un pla de mobilitat posant especial atenció a la seguretat viària (bandes rugoses o algun altre sistema) i eliminarem barreres arquitectòniques per facilitar el trànsit a peu pel poble.

- Estudiarem un conveni amb taxis de Gelida per donar el servei de transport urbà, subvencionat per l'Ajuntament. També negociarem amb l’organisme de transports que correspongui la creació d’una targeta subvencionada.

- Garantirem un accés segur a l'estació des del barri de Sant Salvador i la Gelidense.

- Sol·licitarem un increment de la freqüència de trens durant tot el dia, fent pressió conjuntament amb altres municipis de la R4.

- Millorarem el servei de bus-Funicular i el farem coincidir amb els horaris de tots els trens.

- Canviarem el model de la zona blava per promoure l'economia local.

- Potenciarem la mobilitat a peu, amb transport públic i bicicleta.

- Millorarem el servei de manteniment i la neteja dels barris i urbanitzacions.

- Crearem espais wifi/5G gratuïts al municipi i afavorirem la implantació de hubs tecnològics.

2.2 – Medi ambient i sostenibilitat

- Mobilitat elèctrica: promourem les iniciatives de mobilitat sostenibles (punts de recàrrega elèctrica, BiciBox, etc.).

- Parc mòbil municipal. Aplicarem criteris de sostenibilitat i energies netes amb la renovació de vehicles municipals.

- Establirem una política de protecció de l'entorn (Stop a Can Pàmies, Quart cinturó, Can Juncoses, el projecte actual d'Agroparc, així com qualsevol projecte d'ubicar factories en terreny agrícola).

- Preservarem i recuperarem els itineraris, que poden ser comentats, pel territori: camí del riu, via Blava, camí de les Fonts, camí dels arbres (itineraris per arbres de valor de Gelida), el camí del riu des del Puig, el Corredor Verd (des del Montcau fins al riu Anoia, passant per la Font Freda) i el camí de la Creu de Rocassagna.

- Vetllarem pels boscos de Gelida, tant de titularitat municipal (Can Torrents) com particulars. Establirem converses amb els propietaris de boscos, bombers i altres agents per fomentar-ne la neteja i uns usos sostenibles. Farem un pla integral de gestió forestal. Incorporarem el Consell de Gestió Mediambiental, per vetllar per la poda i les cures de l'arbrat sostenibles. I aplicarem la xerojardineria.

- Assessorarem i incentivarem el canvi de model energètic a tota la població. Començarem equipant tots els edificis municipals amb plaques fotovoltaiques i altres energies netes.

- Promourem i facilitarem la supressió de pesticides i herbicides a tot el terme municipal i declararem les zones urbanes com a lliures de tòxics. Per començar, serà l’Ajuntament qui deixarà de fer servir productes agroquímics a les zones verdes i arbrat públic. Farem una campanya de conscienciació per a una Gelida lliure de glifosat i pesticides.

- Crearem un catàleg de patrimoni mediambiental que inclogui, per exemple, els arbres centenaris i d’interès municipal, i els doti de protecció.

- Aula de natura, centre d'interpretació. Crearem una aula de natura per oferir l'escenari idoni per tenir una relació afectiva amb el nostre entorn més proper i incorporar nous hàbits relacionats amb el respecte al medi natural.

2.3 – Gestió de Residus

- Deixalleria mòbil. Estudiarem un sistema de deixalleria mòbil, tant pel nucli urbà com per als barris i urbanitzacions, de manera que es fomenti l'ús de la deixalleria i també que tothom es pugui beneficiar dels descomptes.

- Espai de reutilització i intercanvi. Crearem un espai on es puguin reparar petits electrodomèstics per donar una segona vida als aparells que ja no necessitem.

- Gestió de residus. Implantarem el servei de recollida porta a porta per tal de complir la nova normativa de la Generalitat.

- Farem un inventari sobre l'estat de les uralites i els productes derivats de l'amiant, començant pels espais municipals, i conscienciarem la població per la retirada progressiva i segura.

2.4 – Habitatge i urbanisme

- Crearem un Consell de l'habitatge municipal per vetllar per un habitatge just. Farem un cens d'habitatges buits i prendrem les mesures necessàries perquè aquests es puguin utilitzar i penalitzarem, segons el cas, els habitatges buits. Afavorirem la rehabilitació d'habitatges enfront de l'obra nova i treballarem en la creació d'habitatge social. 

- Impedirem la requalificació de zones verdes

- Rehabilitació d'espais públics. Buscarem els recursos necessaris per rehabilitar espais com ara el CIC.

- Recuperarem l'obra hidràulica del canal del riu Anoia que alimentava els molins paperers per a la divulgació entre els escolars, etc.

- Enfocarem els nous projectes urbanístics que es duguin a terme amb perspectiva de gènere: volem un poble inclusiu, dissenyat per a tothom.

2.5 – Protecció animal i natural

- Animalisme. Afavorirem la difusió d'animals domèstics perduts o abandonats. Es passarà la gestió d'animals perduts o abandonats al CAAD Penedès-Garraf. Estudiarem la creació d'un espai de socialització per a gossos.

- Limitarem al màxim les batudes i caceres a Gelida. El control d’animals es farà amb formes més sostenibles per a totes, promovent sistemes d'anticoncepció.

- Protecció de la flora i fauna autòctones. Protegirem els animals i les plantes de la zona, com ara l'àliga cuabarrada.

- Ajudes municipals per sufragar l’assistència veterinària a famílies sense recursos que tinguin animals a càrrec seu. Defensem el desenvolupament d’una línia d’ajudes amb l’objectiu de sufragar despeses veterinàries justificades, com vacunacions obligatòries, desparasitació, esterilització o intervencions urgents, amb la condició que no alberguin més animals des del moment en què sol·licitin l’ajuda i fins que aquesta deixi de donar-se.

3. PARTICIPACIÓ

3.1 – Participació ciutadana

- Pressupostos participatius. Dissenyarem un sistema de participació ciutadana que promogui l'elaboració d'uns pressupostos participatius que recullin les necessitats reals de tots els gelidencs i les gelidenques.

- Crearem un Reglament de Participació Ciutadana que recollirà el funcionament dels mecanismes de participació i en farem pedagogia entre la ciutadania.

- Facilitarem la creació dels consells de barris per dotar-los de les eines necessàries per apoderar-los per solucionar els seus problemes específics.

- Fomentarem les iniciatives populars (banc del temps, economia col·laborativa, voluntariat per la mobilitat, etc.).

- Estudiarem la creació dels Amics del Funi per impulsar-ne l'ús, la seva gestió, etc.

- Crearem un Consell de participació mediambiental obert a totes les persones i entitats interessades.

- Gent gran. Crearem un Consell de Gent Gran.

3.2 – Cultura

- Biblioteca de Gelida. La biblioteca ha de complir la normativa actual, ha de ser un espai cultural públic, de caire social i familiar: ha de ser l'eix vertebrador de la cultura gelidenca.

- Pla d'equipaments culturals municipals. Farem un inventari dels espais i els usos actuals, i identificarem nous usos per a espais existents.

- Promourem les actuacions d'arts escèniques en viu d'artistes locals, com ara les Jam sessions, etc.

- Parlarem amb l'empresa de paper Guarro per crear el Museu del Paper de Gelida.

3.3 – Esports

- Revisarem les instal·lacions esportives per assegurar-nos que es compleixin les normes de seguretat (sortides d'emergència, extintors, etc.).

- Pla d'equipaments esportius i pla estratègic d'esport. Farem un inventari dels espais i els usos actuals, i identificarem nous usos per a espais existents.

- Obrirem els patis de les escoles per practicar esports. Donada la mancança d'espais per cobrir totes les necessitats esportives de Gelida, estudiarem l'obertura dels patis per poder dur a terme els entrenaments o els partits de competició, sempre tutelats per l'entrenador o entrenadora.

- Estudiarem l'obertura de patis per fer-ne un ús lliure fora d'horari lectiu.

- Gala dels esports. Celebrarem una gala de l'esport per reconèixer la tasca dels esportistes i les entitats esportives locals.

- Pistes de tenis i pàdel. Impulsarem l'ús de les pistes posant uns preus més competitius en hores de menys ús.

- Obrirem les instal·lacions esportives públiques perquè tothom en pugui fer ús en els horaris en què no hi hagi activitat tutelada amb la regulació específica per a cada instal·lació.

- Fomentarem la pràctica de l'esport a l'entorn natural (rutes BTT, escalada, senderisme, etc.).

- Impulsarem de nou les iniciatives, públiques o privades (d'entitats), per a les pràctiques esportives, com per exemple, el torneig de futbol sala a la piscina.

3.4 – Festes

- Festa Major. Establirem els mecanismes de participació ciutadana per impulsar-la (espai de barraques, etc.).

- Reformularem la Festa de Santa Llúcia per convertir-la en una Fira de Nadal i estudiarem la possibilitat de millorar la festa major d'hivern al voltant de Santa Llúcia.

- Recuperarem les festes de barri.

4. ATENCIÓ I SERVEIS

4.1 Educació

- Mantindrem en funcionament les dues llars d'infants actuals, a l'espera de construir una nova llar en una altra ubicació. Estudiarem la conveniència d'ubicar la nova llar a prop de l'Escola Les Fonts per tal de facilitar la logística de les famílies amb infants de diferents edats.

- Impulsarem el Consell Educatiu de Gelida. Aquest serà un ens de govern de la comunitat educativa, on participaran tots els agents implicats: infants, famílies, personal tècnic i polític i els professionals de l’educació, la sanitat, els esports, etc. A més, fomentarem el treball en xarxa dels diferents centres.

- Aula d'estudi. Aquesta ha d'estar oberta tot el curs, amb horaris amplis segons la demanda dels usuaris, que també participaran en la presa de decisions sobre la gestió i els usos de l'aula.

- Cicle formatiu a l'IES. Identificarem un cicle formatiu que no s'ofereixi a la zona amb criteris d'ocupabilitat, prioritzant aquelles matèries relacionades amb l'entorn territorial.

- Formació d'adults. Promourem l'aprenentatge de llengües, alfabetització, cursos de català per a persones migrades, accés a graduat d'ESO i la formació continuada segons demanda.

- Escola de Música. Treballarem en un sistema de millora d'accessibilitat a la matrícula i revisarem les taxes en funció dels nivells de renda.

- Mantindrem i potenciarem l'Espai nadó i Juguem en família.

- Donarem suport a les iniciatives que vulguin implantar a Gelida un model d'escola lliure pública.

- Obres a Les Fonts i el Montcau. Farem un seguiment de les obres a l'escola Montcau, reduirem al màxim el temps en barracons, mantindrem una comunicació transparent amb les famílies i afavorirem el procés de reconstrucció de l’edifici amb sentit pedagògic. Lluitarem per trobar una solució a la problemàtica del pati de Les Fonts.

- Estudiarem la viabilitat de la reducció de ràtios i la jornada compacta de 9 a 14 h de les escoles, amb un servei fins a les 16:30 h, servei de menjador i l’acolliment del joc lliure per a les famílies que necessitin conciliar amb la vida laboral.

- Apostarem decididament per l'educació inclusiva on els alumnes amb necessitats educatives especials puguin rebre el tipus d’ensenyament que requereixen per situar-se equitativament amb la resta d'alumnes.

4.2 – Inclusió i equitat

- Pla d'equitat. Establirem un programa d'actuació adreçat a recollir totes les sensibilitats en l'àmbit LGTBIQ, feminista i antiracista i col·lectius amb necessitats específiques a nivell psíquic, físic o sensorial amb criteris d'equitat. 

- Estudiarem implementar el G30, i crear una altra iniciativa similar per a grups desfavorits econòmicament.

- Farem de Gelida un poble inclusiu perquè les persones amb diversitat funcional i altres capacitats psíquiques i cognitives siguin considerades com la resta dels ciutadans, i articularem iniciatives per tal d'atendre aquestes persones de forma equitativa amb respecte i dignitat.

4.3 – Joves

- Espai jove. Promourem que els joves decideixin l'espai que necessiten per realitzar les seves activitats i que el cogestionin comptant amb una figura dinamitzadora.

- Assessorarem i orientarem els joves en l'àmbit laboral i formatiu.

- Crearem un Consell de joves.

4.4 – Salut i benestar

- Fomentarem el treball en xarxa dels serveis socials, el CAP, els centres educatius i la policia dotant-nos d'una eina informàtica que faciliti la comunicació entre aquests actors. A més, concentrarem els serveis en la mesura del possible.

- Gent gran. Impulsarem un centre de dia, un nou servei per cuidar la gent gran i ajudar les seves famílies.

- Promourem l'activitat física per a la gent gran.

- Crearem una campanya de padrins i trucades telefòniques per a la gent gran per treballar la soledat.

- Pobresa energètica. Establirem un programa de resposta a la pobresa energètica.

- Educació sobre vida saludable.

- Estudiarem els serveis del poble i els municipalitzarem amb la mesura possible.

- Estudiarem la creació d'una sala de vetlla municipal.

- Treballarem per erradicar l'assetjament a les persones creant plans de detecció, prevenció i actuació.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 11:30
Darrera actualització: 28.01.2020 | 11:30