Actualització 14/09/2023: Oberta la convocatòria per a la selecció d'un administratiu de suport comptable adscrit al Patronat d'Esports

Dijous, 14 de setembre de 2023 a les 00:00

El Patronat d’Esports de Gelida, mitjançant Decret de Presidència 129/2023 de 12 de juny, ha resolt aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per la provisió d’una plaça de personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs oposició, pertanyent a l’Escala Administració General, denominació Administratiu, Grup C, Subgrup 1.

________________________________________________________________________

 

Característiques:

Unitat Administrativa d'adscripció: Patronat Municipal d’Esports de Gelida

Règim jurídic: Laboral fix

Lloc: Lloc base

Denominació lloc: Administratiu Grup: C1 CD: 16

Places: 1

Jornada de treball: 37,5 h/setmana (100% de la jornada ordinària)

 

Presentació de les sol·licituds:

Instàncies: Les instàncies per sol·licitar prendre part en el procés de selecció, seran adreçades a la presidenta del Patronat Municipal d’Esports de Gelida, i les persones aspirants hi hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les presents bases, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

Lloc de presentació: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana en hores d’atenció al públic. També podran presentar‐se com estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 de Règim Jurídic de les administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Termini de presentació: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació la pots trobar a l'Edicte de convocatòria a l'enllaç: UNITAT ADMINISTRATIVA PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Darrera actualització: 14.09.2023 | 11:49